The Power of a Woman

“We have nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore”.
Happy International Women’s Day!   //   La mulți ani de ziua femeii!
(EN) I feel the need to explain my weeks of absence and today inspires and motivates me with power, confidence and independence. There’s one moment in a woman’s life  which triggers the time when she can’t be bothered anymore. Past is then, present is now, future is to be. No one can touch, hurt, compete with her. She becomes the woman she thought she would be when she’ll grow up, starting a new chapter and looking back with a content conscience. This is definitely a cliché. Talking about how confident and empowered are women nowadays but mainstream feminism is allowed today.
(RO) Simt nevoia de a explica absența mea de săptămâni întregi și ziua de azi mă inspiră și mă motivează cu putere, încredere și independență. Există un moment în viața unei femei care declanșează momentul în care ea nu mai poate fi deranjată. Trecutul este atunci, prezentul este acum, viitorul urmează să fie. Nimeni nu o poate atinge, răni, concura cu ea. Ea devine femeia care a crezut că va fi atunci când ea va crește, de a începând un capitol nou și uitându-se înapoi cu o conștiință mulțumită. Acest lucru este cu siguranță un clișeu. Vorbind despre cât de încrezătoare sunt femeile în zilele noastre, dar feminismul prea predominant este permis astăzi.
 VM (4)
(EN) I have a post which promised a lot more than I can do with my university time. With projects happening in the same time, holiday planning, loads of deadlines to work for and overthinking everything 24/7, anxiety and panic attacks got to me. Kendall Jenner opened about it, Selena Gomez focused her Vogue interview on depression and anxiety. Why not do it myself? It’s not hard for me to open up about certain subjects, it’s the way I narrate it, and today, how I write it.
I’ve just needed to break of that bubble of panic. A bubble where there’s no motion, only pause, thoughts levitating around, no direction. These weeks I was in a constant panic mood. I wasn’t sure what was going on around me, with past thoughts running through my mind, I couldn’t focus. On life, on university, on work. As Lana del Rey says “We have nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore”. I felt more than nothing, I felt panic, fear, sadness and disappointment. It wasn’t me. The pressure of pleasing everyone with the content of my blog was unnecessary. I didn’t think wisely. I want to keep this blog because I like sharing my opinion, I like to share constructive critique and more than that, I like writing and sharing my experiences which I bring with me from university and life. I also like showing my strong and ironic personality. I like the fact that it’s not for everyone to understand but that makes it interesting, and funny sometimes.
How did I overcome it?  I had a moment. Few seconds when I’ve realized that this is just a moment out of billions. I know this won’t be my last panic attack but what I know is the fact that I get stronger and more confident. Life hits you sometimes and that’s fine. It would be boring as fuck if it was perfect. I don’t want a perfect life, I want a strong me. I am a strong me.
More people should open up about this. It doesn’t show weakness or shame, it shows confidence and the power of admitting it and telling the truth.
(RO) Am o postare care a promis mult mai mult decât pot face în timpul meu de la universitate. Cu proiecte care au loc în același timp, planificarea vacanței, o mulțime de termene limită pentru care trebuie lucrat și gânditul nesănătos 24/7, au adus anxietatea și atacurile de panică. Kendall Jenner a vorbit deschis despre asta, Selena Gomez s-a concentrat în interviul Vogue pe depresie si anxietate. De ce nu o fac și eu? Nu este greu pentru mine să vorbesc despre anumite subiecte, este modul în care narez, și astăzi, modul în care scriu.
Am avut nevoie de o pauză pentru a sparge bula de panică. Un balon în care nu există mișcare, doar pauză, gândurile levitează împrejur, nici o direcție. Aceste săptămâni am fost într-o stare de panică constantă. Nu eram sigură de ce se întâmplă în jurul meu, mai ales cu gânduri din trecut care treceau prin minte, nu m-am putut concentra. În viață, la universitate, în munca generala. După cum spune Lana del Rey „Nu avem nimic de pierdut, nimic de câștigat, nimic nu ne-am mai dorit“. Am simțit mai mult decât nimic, am simțit panică, frică, tristețe și dezamăgire. Nu am fost eu. Presiunea ca toată lumea să fie mulțumită de conținutul blogului meu a fost inutilă. Nu gândeam înțelept. Vreau să păstrez acest blog pentru că îmi place să îmi împărtășesc opinia, îmi place să arăt critica constructivă și mai mult decât atât, îmi place să scriu și să împărtășesc experiențe pe care le aduc de la universitate și din viață. De asemenea, îmi place să îmi arăt personalitatea puternică și ironică. Îmi place faptul că nu toată lumea o poate înțelege, dar asta mă face interesantă, și uneori amuzantă.
Cum am depășit-o? Am avut un moment. Câteva secunde în care mi-am dat seama că acesta este doar un moment din miliarde de momente. Știu că acesta nu va fi ultimul meu atac de panică dar ceea ce știu este faptul că devin mai puternică și mai încrezătoare. Viața te lovește uneori și asta e bine. Ar fi al dracului de plictisitor ar fi fost perfectă. Nu vreau o viață perfectă, vreau o eu mai puternică. Sunt o eu mai puternică.
Mai multe persoane ar trebui să se deschidă în legătură cu acest lucru. Asta nu arată slăbiciune sau rușine, arată încrederea și puterea de a admite și spune adevărul.
MCCCYES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s