Berlin Fashion Week. My journey.

sleepless nights, 8 a.m. alarms, quick breakfast, street style, layers, layers, and … layers.

//

nopți nedormite, alarme setate pentru 8 dimineața, mic dejun rapid, street style, straturi, straturi și … iar straturi.

How did I attend BFW?   //   Cum am participat la BFW?

DSC_0481

(EN) My lovely university course focuses a lot on trend forecasting, and I had the pleasure to attend Berlin Fashion Week this year because of it. Besides attending trade shows, socializing, seeing new collections, and finding out about new trends in technology and sustainable fashion, I got to see the behind the scenes side of a fashion week.

If you are not sure about what a trade show is, it’s basically a trade fair or an exhibition, where brands promote their products in order to meet new clients.

(RO) Minunatul meu curs universitar se concentrează foarte mult asupra cercetării tendințelor, și am avut plăcerea de a participa la Berlin Fashion Week în acest an, din pricina asta. Pe langă participarea la târgurile de modă, socializare, examinarea noilor colecții, și noutățile despre tendințe în tehnologie și moda sustainable, am văzut ce se petrece în spatele scenei la o săptămână de modă.

Dacă nu sunteți siguri cu privire la ce este mai exact un trade show, sau spectacol comercial, este practic un târg sau o expoziție, unde brandurile își promovează produsele cu scopul de a găsi clienți.

How’s fashion week really like?   //   Cum este săptămâna modei în realitate?

Cold, in a rush all the time, chaotic, crowded, tiring, stressful, and cold again.

//

Rece, într-o grabă mereu, haotică, aglomerată, obositoare, stresantă, și rece din nou.

IMG_6033

(EN) The schedule for the trade shows was flexible, although I needed to move fast because I had to visit Berlin in the meantime, work on blog posts, and photograph more outfits, which never happened because the lack of time. Sadly.

A day of fashion week in January starts with a quick breakfast on a snowy day, a rushed but on fleek make up to resist the day, first outfit change, and a good run to the show.

(RO) Programul pentru spectacolele comerciale a fost flexibil, cu toate că am fost nevoită să mă mișc repede pentru că am avut de vizitat întregul Berlin între timp, să lucrez pentru blog, și să fotografiez mai multe ținute, lucru care nu s-a întâmplat din cauza lipsei de timp. Din păcate.

O zi din săptămâna modei în ianuarie începe cu un mic dejun rapid într-o zi cu zăpadă, un machiaj rapid dar on fleek să reziste toată ziua, prima schimbare de ținută, și o alergare bună până la spectacol.

Ethical Fashion Show

(EN) First show of the Fashion Week madness began with Ethical Fashion Show, a trade show which focused on ethics, sustainability, natural environment, and presented visual merchandising on point, detailed seasonal colour palettes, and textures innovations.

(RO) Primul spectacol din nebunia săptămânei modei a început cu Ethical Fashion Show, un spectacol comercial care s-a concentrat pe etică, durabilitate, mediul natural, și a prezentat un visual merchandising pus la punct, palete de culori detaliate de sezon, și inovații în texturi.

This slideshow requires JavaScript.

SEEK & Bright

A combination of Berlin’s street style and a casual food festival. 

//

O combinație între stilul modei de stradă din Berlin și un festival de mâncare casual. 

BNPZ0421

(EN) From FILA to Champion, SEEK focused on the sporty side, a side which is becoming more and more approachable. SEEK presented sportswear with a futuristic twist and a taste of the past. How else can you explain the Andy Warhol socks?

Take a look and see which are the upcoming trends, colour palettes, and more from SEEK.

(RO) De la FILA la Champion, SEEK s-a axat pe latura sportivă, o latură care devine din ce în ce mai abordabilă. SEEK a prezentat ținutele sport cu un twist futuristic și gust al trecutului. Cum altfel poți explica șosetele Andy Warhol?

Aruncați o privire și vedeți care sunt tendințele care urmează să apară, paletele de culori, și multe altele de la SEEK.

This slideshow requires JavaScript.

 

(EN) Have you ever heard of a trade show which has bars, food trucks and … a skateboard ramp? Bright had them all.

Focusing on the wild side of the nature, Bright trade show advertised camping accessories and special outfits, but the manly side showed heavily in the barber’s corner, where guys were getting haircuts.

A very dynamic and impressive trade show, I was thinking while walking around the food trucks, trying to understand the ingredients written in German.

This slideshow requires JavaScript.

(RO) Ai auzit vreodată de un spectacol comercial care are baruri, rulote cu mâncare și … o rampă de skateboard? Bright le-a avut pe toate.

Concentrându-se pe latura sălbatică a naturii, expoziția Bright a făcut publicitate accesoriilor camping și îmbrăcăminte specială, dar partea bărbătească s-a arătat puternic abia în colțul frizerului, unde băieții se puteau tunde.

Un spectacol comercial foarte dinamic și impresionant, mă gândeam în timp ce mergeam printre rulotele cu mâncare, încercând să înțeleg ingredientele scrise în limba germană.

 Show & Order • PREMIUM

 

(EN) On a more sophisticated note, these trade shows displayed collections like Love Moschino, Kate Moss, JOE’S Jeans, Steve Madden, and more.

The theme was definitely neon lights, people were tired but still acting actively for the sake of the last shows. The cherry on the cake? A trade show installed in a room decorated as a “less like a jungle, more like a wild forest.”

This slideshow requires JavaScript.

(RO) Într-o notă mai sofisticată, aceste show-uri au expus colecții precum Love Moschino, Kate Moss, JOE’S Jeans, Steve Madden, și multe altele.

Tema a fost cu siguranta lumini de neon, oamenii erau obosiți dar încă reacționau în mod activ de dragul ultimelor spectacole. Cireașa de pe tort? Un spectacol comercial instalat într-o cameră decorată ca „mai puțin ca o junglă, mai mult ca o pădure sălbatică.“

 

Stay tuned this weekend for the ZINE post, an university project, personal, grungy and catchy. 

 //   

Fiți pe fază acest weekend pentru postarea despre ZINE, un proiect universitar, personal, grungy și atrăgător.

MCCCYES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s